Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thisforme

 

September 2016

PARTIJEN

 1. Don’t be Shy VOF, met adres Verrijn Stuartlaan 34, 2288EL Rijswijk, met KvK-nummer 65245172 (Thisforme)

en

 1. de persoon die gebruikt maakt van de service die Thisforme biedt (de Gebruiker)

Thisforme en Gebruiker hierna samen Partijen.

ACHTERGROND

 1. Thisforme heeft de software Thisforme ontwikkeld, waarmee je geschenk ideeën kunt bewaren en kunt delen met vrienden om zo het perfecte cadeau te kunnen geven en ontvangen. (de Software).
 2. Thisforme biedt via Software-as-a-Service (SaaS) de Software aan. Dit betekent dat Thisforme Gebruiker via het internet toegang biedt tot de Software.
 3. Gebruiker wil via SaaS gebruik maken van de Software. Thisforme wil Gebruiker deze mogelijkheid bieden, onder de in deze overeenkomst (de Overeenkomst) genoemde voorwaarden.

Basisvoorwaarden

 1. Je moet ten minste 16 jaar oud zijn om de Service te gebruiken.
 2. Je mag geen gewelddadige, discriminerende, onrechtmatige, inbreukmakende, haatdragende, pornografische of seksueel getinte foto’s of andere inhoud via de Service publiceren.
 3. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via jouw account plaatsvinden en je gaat ermee akkoord dat je je account, volgers, gebruikersnaam of rechten op je account niet verkoopt, overdraagt, in licentie geeft of afstaat aan anderen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts namens hun werkgevers of klanten te maken, verbiedt Thisforme het maken van accounts voor iemand anders dan jezelf. Je verklaart ook dat alle gegevens die je bij de registratie of op enig ander moment aan Thisforme verstrekt of hebt verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en je stemt ermee in om je gegevens zo nodig bij te werken om er zeker van te zijn dat deze waar en nauwkeurig zijn.
 4. Je stemt ermee in dat je nimmer aanmeldingsgegevens van andere Thisforme-gebruikers zult trachten te achterhalen, te verzamelen of te gebruiken.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden en op veilige wijze bewaren van je wachtwoord.
 6. De volgende handelingen zijn niet toegestaan: het belasteren, stalken, pesten, uitschelden, treiteren, bedreigen, belachelijk maken of intimideren van natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het publiceren van privé- of vertrouwelijke gegevens via de Service, met inbegrip van, maar niet beperkt tot creditcardgegevens, burgerservicenummers of alternatieve nationale-identiteitsgegevens, niet-openbare telefoonnummers of niet-openbare e-mailadressen.
 7. Je mag de Service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Je stemt ermee in dat je je zult houden aan alle wetten, regels en voorschriften (bijvoorbeeld op federaal, nationaal, provinciaal en lokaal niveau) die van toepassing zijn op je gebruik van de Service en je Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.
 8. Je bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag en alle gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, foto’s, afbeeldingen, profielen, audio- en videoclips, geluiden, muzikale werken, auteursrechtelijk beschermde werken, toepassingen, links en andere inhoud of materialen (gezamenlijk ‘Inhoud’) die je op of via de Service verzendt, publiceert of weergeeft.
 9. Het is niet toegestaan om de Service of enige andere website zodanig te veranderen, te wijzigen of aan te passen dat ten onrechte wordt geïmpliceerd dat deze op enigerlei wijze verband houdt met de Service of Thisforme.
 10. Je mag geen ongewenste e-mails, reacties, vind-ik-leuks of andere vormen van commerciële of anderszins ongepaste communicatie (oftewel ‘spam’) verzenden naar andere Thisforme-gebruikers.
 11. Je mag geen domeinnamen of web-URL’s in je gebruikersnaam opnemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thisforme.
 12. Het is niet toegestaan om de Service of de servers of netwerken die zijn verbonden met de Service te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. Je mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in of ingrijpen in de manier waarop eenThisforme-pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.
 13. Je dient je te houden aan de richtlijnen voor de gebruikersgemeenschap van Thisforme. Deze kun je hier nalezen: www.thisforme.com/guidelines
 14. Je mag geen accounts voor de Service maken op ongeoorloofde manieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruik van een geautomatiseerd apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.
 15. Je mag niet proberen om een andere gebruiker te beperken in het gebruiken of genieten van de Service en je mag schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere voorwaarden van Thisforme niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
 16. Schending van deze Gebruiksvoorwaarden kan, naar eigen goeddunken van Thisforme, resulteren in beëindiging van je Thisforme-account. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Thisforme geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor de Inhoud die wordt gepubliceerd op de Service en dat je de Service geheel op eigen risico gebruikt. Als je handelt in strijd met de letter of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden of een juridisch risico dan wel een risico van enige andere aard vormt voor Thisforme, kunnen we het aanbieden van de Service aan jou geheel of gedeeltelijk stopzetten.

 

OVEREENKOMST

Artikel 1 – Toestemming gebruik van de Software

 1. Thisforme geeft Gebruiker toestemming gebruik te maken van de Software. Deze toestemming is niet-exclusief en niet-overdraagbaar.
 2. Gebruiker mag de Software alleen gebruiken voor het toevoegen van items die de gebruiker graag zou willen hebben en het bekijken van items die anderen plaatsen.. Gebruiker heeft de voorafgaande toestemming nodig van Thisforme als hij de Software voor een ander doel wil gebruiken.
 3. Thisforme geeft Gebruiker een persoonlijk gebruikersaccount met wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de Software.
 4. Gebruiker mag een onbeperkt aantal persoonlijke gebruikersaccounts aanmaken voor natuurlijke personen. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door de natuurlijke personen waarvoor hij een persoonlijk gebruikersaccount heeft aangemaakt.
 5. Alle personen met een persoonlijk account moeten hun accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord. Dit geldt ook voor alle door Gebruiker aangemaakte persoonlijke accounts. Als Gebruiker bij Thisforme heeft gemeld dat een ander het wachtwoord van een persoonlijk account kent, is Gebruiker niet aansprakelijk voor deze handelingen.

Artikel 2 – Rechten

 1. Thisforme claimt geen eigendom van Inhoud die je op of via de Service publiceert. In plaats daarvan verleen je hierbij aan Thisforme een niet-uitsluitende, volledig betaalde en royaltyvrije, overdraagbare, in sublicentie gegeven, wereldwijde licentie voor het gebruik van de Inhoud die je op of via de Service publiceert, met inachtneming van het Privacy Policy van de Service, zoals op www.thisforme.com/privacy kan worden nagelezen. Je kunt kiezen wie je Inhoud en activiteiten, met inbegrip van je foto’s, kan bekijken, zoals beschreven in het de Privacy Policy.
 2. Sommige delen van de Service worden ondersteund door reclame-inkomsten en kunnen derhalve advertenties en promoties bevatten; je gaat ermee akkoord dat Thisforme dergelijke reclame en promoties kan weergeven op de Service of in combinatie met je Inhoud. Het uiterlijk, de inhoud en de reikwijdte van dergelijke reclame en promoties kan zonder specifieke kennisgeving aan jou worden gewijzigd.
 3. Je erkent dat we betaalde services, gesponsorde inhoud of commerciële communicatie mogelijk niet altijd als zodanig identificeren.
 4. Je verklaart en garandeert dat: (i) je de eigenaar bent van de Inhoud die door jou wordt gepubliceerd op of via de Service of anderszins gerechtigd bent om de rechten en licenties die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld te verlenen, (ii) het publiceren en gebruiken van de Inhoud op of via de Service geen inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele-eigendomsrechten, (iii) je instemt om alle royalty’s, honoraria en overige geldbedragen te betalen die verschuldigd zijn wegens de Inhoud die je op of via de Service publiceert, en (iv) je het wettelijke recht en de bevoegdheid hebt om deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren in je rechtsgebied.
 5. De Service bevat inhoud die eigendom is van of in licentie is verleend aan Thisforme (‘Thisforme-inhoud’). Thisforme-inhoud wordt beschermd door wetgeving inzake het auteursrecht, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetgeving, en aangezien de juridische relatie tussen jou en Thisforme bestaat, heeft en behoudt Thisforme alle rechten ten aanzien van de Thisforme-inhoud en de Service. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken, servicemerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Thisforme-inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Thisforme-inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 6. De naam Thisforme en het Thisforme-logo zijn handelsmerken van Thisforme, en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thisforme noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, tenzij dat gebeurt in overeenstemming met onze merkrichtlijnen. Daarnaast zijn alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Thisforme die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thisforme niet mogen worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.
 7. Hoewel Thisforme beoogt de Service zo veel mogelijk beschikbaar te laten zijn, kan het voorkomen dat de Service wordt onderbroken, bijvoorbeeld als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. Thisforme behoudt zich bovendien het recht voor om Inhoud om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen van de Service. Inhoud die van de Service wordt verwijderd, blijft mogelijk wel opgeslagen door Thisforme, bijvoorbeeld om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar deze kan mogelijk niet worden opgehaald zonder gerechtelijk bevel. Daarom raadt Thisforme je aan om zelf back-ups te maken van je Inhoud. Met andere woorden: Thisforme is geen back-upservice en je stemt ermee in dat je voor back-ups of opslag van Inhoud niet uitsluitend op de Service vertrouwt. Thisforme zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging aan of opschorting of stopzetting van de Service, noch voor het verlies van Inhoud. Je erkent ook dat de veiligheid van verbindingen via internet nooit volledig kan worden gegarandeerd en dat het verzenden van Inhoud of andere informatie daardoor mogelijk niet volledig beveiligd kan verlopen.
 8. Je stemt ermee in dat Thisforme niet verantwoordelijk is voor de Inhoud die op de Service wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat Thisforme dergelijke Inhoud goedkeurt of aanbeveelt. Thisforme is niet verplicht om Inhoud vooraf te screenen, te controleren, te bewerken of te verwijderen. Indien je Inhoud deze Gebruiksvoorwaarden schendt, ben je mogelijk juridisch verantwoordelijk voor de betreffende Inhoud.
 9. Tenzij anders beschreven in het Privacybeleid voor de Service, dat kan worden nagelezen op www.thisforme.com/privacy verklaar je dat alle Inhoud die je op de Service plaatst niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten is, en dat Thisforme niet aansprakelijk is voor het gebruik of de openbaarmaking van de Inhoud. Je erkent en gaat ermee akkoord dat je relatie met Thisforme geen vertrouwelijke, fiduciaire of ander type speciale relatie betreft en dat je beslissing om Inhoud te verzenden Thisforme niet in een positie plaatst die afwijkt van de positie van het algemene publiek, ook met betrekking tot je Inhoud. Niets van je Inhoud zal Thisforme tot vertrouwelijkheid verplichten en Thisforme is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van de Inhoud die je verstrekt.
 10. Thisforme hanteert als beleidsregel dat we geen inhoud, informatie, ideeën, suggesties of andere materialen accepteren dan die we speciaal hebben gevraagd en waarvoor bepaalde specifieke bepalingen, voorwaarden en vereisten van toepassing kunnen zijn. Dit is om misverstanden te voorkomen voor het geval je ideeën lijken op de ideeën die wij onafhankelijk van elkaar hebben uitgewerkt of aan het uitwerken zijn. Bijgevolg accepteert Thisforme geen ongevraagde materialen of ideeën en accepteren we geen verantwoordelijkheid voor materialen of ideeën die ons ongevraagd worden toegezonden. Indien je, ondanks ons beleid, ervoor kiest om ons inhoud, informatie, ideeën, suggesties of andere materialen toe te zenden, ga je er verder mee akkoord dat het Thisforme vrij staat om dergelijke inhoud, informatie, ideeën, suggesties of andere materialen voor welk doel dan ook te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontwikkeling en marketing van producten en services, zonder enige aansprakelijkheid of betaling van welke aard dan ook aan jou.

Artikel 3 – Verplichtingen Thisforme

 1. Thisforme zal er tijdens deze Overeenkomst voor zorgen dat Gebruiker de Software kan gebruiken volgens de afspraken uit deze Overeenkomst.
 2. Thisforme is verantwoordelijk voor de technische werking en het onderhoud van de Software.
 3. Thisforme zal zich inspannen de Software tijdens deze Overeenkomst 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te maken voor Gebruiker.
 4. Thisforme kan de Software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Thisforme zal het onderhoud aan de Software tijdens kantoortijden (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00) verrichten. Thisforme brengt Gebruiker van tevoren en via de website en sociale media op de hoogte van het geplande onderhoud. Dit doet Thisforme 2 dagen voordat het onderhoud zal worden uitgevoerd. Alleen als er sprake is van een noodgeval zal Thisforme het onderhoud zonder aankondiging verrichten.
 5. Thisforme kan de Software updaten voor onderhoud aan de Software of om de Software te verbeteren. Partijen verstaan onder ‘update’: het herstellen van bekende fouten en doorvoeren van kleine verbeteringen in de functionaliteit (Update). Thisforme brengt Gebruiker twee dagen van tevoren op de hoogte van de update en de nieuwe of gewijzigde onderdelen van de Software.
 6. Als Thisforme een nieuwe versie van de Software uitbrengt, biedt hij deze aan Gebruiker aan. Partijen verstaan onder ‘nieuwe versie’: een nieuwe versie van de software waar nieuwe functionaliteiten aan zijn toegevoegd of functionaliteiten zijn veranderd (Nieuwe Versie). Als Gebruiker het aanbod accepteert, gelden de bepalingen uit deze Overeenkomst ook op de Nieuwe Versie van de Software.
 7. Gebruiker stelt Thisforme meteen op de hoogte als er een storing is bij het gebruik van de Software, zoals foutmeldingen, onverwachte vermindering van de kwaliteit, uitvallen van een onderdeel of functionaliteit van de Software (een Incident). Gebruiker doet dit telefonisch op telefoonnummer: 0618837606 of per e-mail via mailus@thisforme.com .
 8. Na een melding van een Incident maakt Thisforme een inschatting welke prioriteit het Incident heeft. Thisforme gebruikt daarbij het schema, dat als bijlage (Service levels) aan deze overeenkomst is toegevoegd, als uitgangspunt.
 9. Thisforme zal zo snel mogelijk, en volgens de reactietijden uit de bijlage Service levels, beginnen met het oplossen van een Incident. Thisforme zal het Incident oplossen binnen de hersteltijd die in de bijlage Service levels is aangegeven.
 10. Thisforme heeft een helpdesk. Gebruiker kan contact opnemen met de helpdesk voor technische ondersteuning en voor het melden van een Incident. De helpdesk is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09:00 – 18:00. De helpdesk is te bereiken mailus@thisforme.com. Thisforme zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur reageren.
 11. Als een Incident wordt veroorzaakt door een gebrek in de Software, dan herstelt Thisforme het gebrek kosteloos. Partijen verstaan onder ‘gebrek’: een fout in de Software waardoor de Software niet functioneert volgens de afspraken uit deze Overeenkomst (het Gebrek). Thisforme reageert en herstelt binnen de tijden die zijn genoemd in de bijlage Service levels.
 12. Thisforme kan, tegen een meerprijs waar Partijen nog afspraken over zullen maken, eventueel de volgende extra service bieden: Uitgebreid zakelijk account.

Artikel 4 – Verplichtingen Gebruiker

 1. Gebruiker zal alle informatie en materialen, die Thisforme voor de uitvoering van deze Overeenkomst nodig heeft, op tijd geven aan Thisforme. Thisforme is niet aansprakelijk als hij deze Overeenkomst niet of niet op tijd kan nakomen doordat Gebruiker de materialen of informatie te laat heeft gegeven.
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van de internetverbinding, het interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens de systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software. Thisforme is niet verantwoordelijk voor Incidenten die te maken hebben met een van de hiervoor genoemde zaken. Als Gebruiker de Software onverstandig gebruikt en daardoor een Incident veroorzaakt, is Thisforme daarvoor niet verantwoordelijk.
 3. Gebruiker zal de Software gebruiken volgens de geldende wet- en regelgeving (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens).
 4. Gebruiker mag de Software niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor de Software bedoeld is (zoals omschreven in lid 2 van het artikel (onder het kopje) “Toestemming gebruik van de Software”). Thisforme is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door het verkeerde gebruik van de Software door Gebruiker.
 5. Gebruiker mag niet:
  1. de Software (proberen te) verhuren, bezwaren, in licentie geven of op een andere manier misbruiken;
  2. een afgeleide of concurrerende versie van de Software (proberen te) maken.
 6. Thisforme mag de gebruikersaccounts blokkeren als Thisforme het redelijke vermoeden heeft dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze Overeenkomst. Daarnaast houdt Thisforme het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

Artikel 5 – Data

 1. Gebruiker is exclusief eigenaar van alle data die met de Software is verzameld, verwerkt en opgeslagen (de Data). Thisforme heeft zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker geen toegang tot de Data. Gebruiker is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling en zorgt er voor dat dit volgens de toepasselijke wet- en regelgeving gebeurt (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens).
 2. De Data wordt opgeslagen op de servers van Digital Ocean. Digital Ocean mag zichzelf geen toegang geven tot de data. Gebruiker zal met Digital Ocean de aan deze Overeenkomst gehechte bewerkersovereenkomst aangaan. In de bewerkersovereenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de beveiligingsmaatregelen, geheimhouding en het verlies en de locatie van de Data.
 3. Digital Ocean zal dagelijks een back-up maken van de gegevens die met de Software zijn verwerkt.

Artikel 6 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Thisforme (of de licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. Gebruiker krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. Gebruiker kan geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.

Artikel 7 – Geheimhouding

Thisforme is verplicht de vertrouwelijke informatie van Gebruiker geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen Partijen alle informatie waarvan Gebruiker heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

 1. Informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
 2. Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 8 – Overdracht

Partijen mogen de rechten en plichten uit deze Overeenkomst zonder voorafgaande toestemming niet aan een derde overdragen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Thisforme voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die Gebruiker met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Thisforme is niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die Gebruiker binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Thisforme is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Thisforme is alleen aansprakelijk voor de directe schade van Gebruiker, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Thisforme.
 4. De aansprakelijkheid van Thisforme is steeds beperkt tot maximaal € 100,00, of het bedrag dat de verzekeraar van Thisforme in dat geval uitkeert.
 5. Thisforme verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de Data die van Gebruiker afkomstige is. Thisforme is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij Thisforme of bij derden opgeslagen data.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Thisforme.

Artikel 10 – Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk als zij deze Overeenkomst niet kunnen nakomen door overmacht. Als de overmacht langer duurt dan 1 maand, kunnen Partijen deze overeenkomst schriftelijk opzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Thisforme zal Gebruiker een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat Gebruiker de Software heeft gebruikt.

Artikel 11 – Kosten, verzuim

 1. Gebruiker moet alle kosten vergoeden die Thisforme maakt om Gebruiker tot nakoming van deze Overeenkomst te dwingen.
 2. Als een bepaalde verplichting niet wordt nagekomen of een bepaalde termijn voor de nakoming van een verplichting verloopt, dan is Gebruiker automatisch in verzuim. Een ingebrekestelling is niet vereist.

Artikel 12 – Boetebepaling

Gebruiker is een boete verschuldigd aan Thisforme als hij zich niet houdt aan een bepaling van deze Overeenkomst en dit niet herstelt, nadat hem daarvoor een redelijke termijn van 14 dagen is gegeven. Deze boete van €1000,00 per dag is direct opeisbaar en geldt vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is. Daarnaast moet Gebruiker de schade vergoeden die Thisforme heeft opgelopen als gevolg van de schending van deze Overeenkomst door Gebruiker.

Artikel 13 – Nietigheid

Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 14 – Slotbepaling

 1. Alleen schriftelijke wijzigingen op deze Overeenkomst zijn geldig.
 2. Alle bijlagen zijn onderdeel van deze Overeenkomst.
 3. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 16 – Bevoegde rechter

Rechtbank Den Haag.

Thisforme
(handelsmerk van Don’t be Shy)
Verrijn Stuartlaan 34
2288 EL Rijswijk ZH
Telefoon: +31618837606
www.thisforme.com

KVK 65245172